Den domfelte mannen i 40-årene jobbet for en større leverandørbedrift som operer både på det nasjonale og internasjonale markedet.

Jobber nær 3.000 timer

I løpet av en knapp toårsperiode fra 2019 sendte han ved gjentatte anledninger meldekort til det lokale Nav-kontoret i forbindelse med at han var permittert fra arbeidsplassen.

Det han ikke opplyste, var at han i disse periodene totalt jobbet 2.985 timer i bedriften. Dermed fikk han utbetalt totalt 505.175 kroner i dagpenger som han etter Navs mening ikke hadde rett på.

I tillegg til svindelen er han også dømt for å ha gitt uriktige opplysninger til offentlig myndighet i forbindelse med meldekortene.

Grovt bedrageri

Mannen møtte ikke opp i tingretten da saken var oppe til behandling, men ga en uforbeholden tilståelse via telefon.

– Basert på beløpets størrelse og at det har pågått over lang tid legger retten til grunn at man har å gjøre med et grovt bedrageri, heter det i rettens vurdering.

I straffeskjerpende retning legger retten vekt på at mannen er domfelt fem ganger tidligere, i all hovedsak for vinningskriminalitet.

Ikke betinget

Én av de tidligere dommene omfatter 21 dager i fengsel for trygdebedrageri. Dette trekkes av tingretten frem som viktig for straffeutmålingen i den nye saken.

– Retten finner etter dette at straffen passende kan settes til fengsel i 8 måneder. Det er ikke forhold ved tiltalte eller andre omstendigheter som gir grunnlag for å gjøre fengselsstraffen helt eller delvis betinget, heter det i dommen.