Det er analyseselskapet Menon som på vegne av Maritimt Forum har laget den siste utgaven av den årlige maritim verdiskapingsrapport.

Nedgang

Tallenes tale her er klare: Mens det i 2019 var stor optimisme på trappene til et nytt tiår, snudd koronaepidemien opp ned på situasjonen fra mars 2020.

Sammenlignet med 2019 gikk omsetningstallene i 2021 ned fra 477 milliarder til 451 milliarder. Antall ansatte ble redusert fra 91.000 til 85.000, mens verdiskapningen sank fra 157 milliarder til 154 milliarder.

Det er spesielt rederiene og verftene som har hatt det tyngst økonomisk.

– Rederienes samlede driftsmargin var positiv i perioden 2017 til 2019, før de i 2020 opplevde et kraftig fall i lønnsomheten. Verftene taper fortsatt penger og det er særlig de store nybyggerverftene som trekker verftsindustrien ned, heter det i rapporten.

Maritime leverandører har levert positive tall samlet fra 2017, mens det er tjenesteleverandørene som i perioden frem til 2021 har hatt best lønnsomhet.

Tre scenarioer

I sin fremtidsanalyse trekker Menon opp tre ulike scenarioer basert på mulig utvikling med hensyn til koronaviruset.

– I lav-scenarioet «Nye og alvorlige virusmutasjoner» legger vi derfor til grunn at nye virusmutasjoner og risiko for nye virusmutasjoner gir opphav til lav aktivitet i maritim næring fremover. I høy-scenarioet «Umiddelbar og varig bevegelsesfrihet» antar vi at nye alvorlige virusmutasjoner kan inntreffe, men at sannsynligheten for dette er lav som følge av at den smittsomme og mindre alvorlige omikron-varianten, i kombinasjon med høy vaksinasjonsgrad, gir opphav til høy grad av flokkimmunitet, heter det i rapporten.

– «Hovedscenarioet» ligger nær høy-scenarioet, men avviker noe som følge av at vi ikke er like optimistiske med tanke på fremtidsutsiktene som i høy-scenarioet.

Fra vekst til dropp

Hovedscenarioet vil medføre en samlet, årlig omsetning på 508 milliarder i 2024, opp 57 milliarder fra 2021. Det opereres med en forventet sysselsetting på 94.400 årsverk, opp 9.400 fra 2021.

Verdiskapingen skisseres til 167 milliarder, opp 13 milliarder fra 2021.

Nye og alvorlige virusmutasjoner vil føre til et en svak omsetningsvekst på fire milliarder sammenlignet med 2019 og lik verdiskaping, men en nedgang på 2.000 i antall sysselsatte.

Total omveltning

Rapporten trekker også opp de lange linjene i utviklingen i maritim næring det siste knappe tiåret. Her har det skjedd voldsomme omveltninger. Fra 2014 til 2021 er omsetningen fra olje og gass halvert. Samlet omsetning har også gått ned fra toppåret 2014.

Det er fremfor alt positiv utvikling innen havbruk, cruise og passasjertrafikk som har fått maritim næring til å takle oljenedturen relativt bra. Med statlig tiltakspakke og store investeringer planlagt innenfor olje og gass de nærmeste årene, vil pilene i dette segmentet igjen peke oppover.

Store muligheter

Fremtidsmulighetene i maritim næring beskrives som svært gode. Dette skyldes ikke minst innovasjonskraften langs kysten.

– Vi har en komplett maritim klynge med verdensledende selskaper innen en rekke segmenter. Norge er også blant de fremste i verden når det gjelder å utvikle og å ta i bruk grønn maritim teknologi. Vi har alle forutsetninger for å gå i front og skape store verdier og nye løsninger i møte med klimakrisen, heter det i rapporten.