– Dette må du gjøre når det smeller på arbeidsplassen din

Hva gjør du som arbeidsgiver og kollega om det oppstår en alvorlig ulykke på verftet eller til sjøs? Advokat Trine Lise Fromreide har fasiten på hva du må gjøre i en krisesituasjon.

Kystens Næringslisv juridiske ekspert: Trine Lise Fromreide. Advokat Simonsen Vogt Wiig.
Kystens Næringslisv juridiske ekspert: Trine Lise Fromreide. Advokat Simonsen Vogt Wiig.Foto: Simonsen Vogt Wiig

Trine Lise Fromreide er Kystens Næringslivs juridiske ekspert på tema som gjelder maritim bransje. Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentenes holdning.
Hva må en gjøre når ulykken ute? Håndtering av arbeidsulykker

For rederier og verft som rammes av alvorlige arbeidsulykker, er det en rekke tiltak som straks må settes i gang.

Her er en enkel huskeliste dersom ulykken først er ute:


1. Det viktigste ved alvorlige ulykker, og som en nok neppe egentlig trenger å nevnes, blir selvsagt å sikre hjelp til arbeidstaker(e) som rammes av ulykken. I tillegg kan det være behov for å følge opp kolleger og/eller vitner til hendelsen slik at disse også får nødvendig helse hjelp.
2. Ulykken kan føre til etterforskning av politiet og/eller Arbeidstilsynet, og bevis må sikres inntil det er avklart om etterforskning skal skje. En må derfor være forsiktig og ikke av uvitenhet rote til eller ødelegge noe på selve stedet hvor ulykken har skjedd.
Under: Live oversikt over skader og ulykker til sjøs fra Sjøfartsdirektoratet.

3. En arbeidsulykke skal meldes til Arbeidstilsynet og politiet snarest mulig. Slike ulykker skal varsels på hurtigste måte, som per nå vil være å ta kontakt på telefon. I tillegg skal det sendes inn skriftlig bekreftelse i etterkant. For mindre skader er det ikke meldeplikt. Det er ulykker som fører til alvorlig personskade og død, som skal meldes.

Arbeidstilsynet har laget en oversikt over hva som skal karakteriseres som alvorlig skade, og denne finner man på Arbeidstilsynets hjemmesider.

Ikke alle ulykker med alvorlig utfall er akutt. Skader kan skje over tid, og skal da meldes dersom man tenker at ulykken senere kan føre til fare for liv og helse. Vær her spesielt oppmerksom på psykiske påkjenninger som først kommer fram senere.

4. I tillegg har arbeidsgiver plikt til å melde forholdet inn til NAV og man må også melde skaden til forsikringsselskapet.

5. Arbeidsgiver må også registrere skader som oppstår under arbeid i tillegg til sykdom som kan skyldes arbeidet eller forholdene på arbeidsplassen. Dette registeret skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet, verneombud, bedriftshelsetjenesten og arbeidsmiljøutvalget. Her er det viktig å huske på at dette registeret ikke skal inneholde personlige medisinske opplysninger uten at den det gjelder har samtykket.
6. Politiet og Arbeidstilsynet kan sette i gang en etterforskningsprosess hvor vitner og andre sentrale personer hos arbeidsgiver kan bli avhørt. Etterforskningen kan føre til at det kommer fram forhold som fører til gebyrer fra Arbeidstilsynet eller straff.
7. Selv om ulykken skjer til sjøs, vil det være samme krav. I tillegg må arbeidsulykker til sjøs meldes til Sjøfartsdirektoratet. En finner nærmere regler om dette i Forskrift om melde- og rapporteringsplikt ved sjøulykker og andre hendelser til sjøs. Rutiner ved varsling finner en på Sjøfartsdirektoratet sine hjemmesider.
8. Det er arbeidsgivers ansvar å sikre et fullt og forsvarlig arbeidsmiljø. Dette er noe av det som kan bli etterforsket i etterkant av en ulykke. Det er derfor viktig å sikre seg på best mulig måte før uhellet er ute. Det er bl.a. i slike tilfeller en ser at Arbeidsgivers HMS arbeid er viktig. Viktig å huske på at ulike regler kan forekomme i ulike bransjer/yrker.

9. Arbeidsgiver har plikt til å tegne privat yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Statlige ansatte har yrkesskadeforsikring i Statens pensjonskasse.
10. Arbeidsgiver skal føre register over arbeidstakere som blir utsatt for visse helseskadelige forhold. Dette kravet gjelder spesielt der det kan gå lang tid fra den ansatte er utsatt for det skadelige forholdet og til sykdom eller skade viser seg.

11. For arbeidstakere er det viktig å huske på at en bør dokumentere eventuelle skader hos lege så raskt som mulig. Dersom man kommer i en situasjon hvor en søker erstatning, er det viktig at arbeidstaker har tatt var på dokumentasjon for alle utgifter en har hatt.
Trine Lise Fromreide, advokat Simonsen Vogt Wiig
SI DIN MENING. Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening. Send ditt innlegg til redaksjonen@kystens.no
Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.
(Copyright)
Publisert 9. July 2024, kl. 03.01Oppdatert 9. July 2024, kl. 03.01