Westcon og Sparebanken Vest i møtes trolig i tingretten til tvistesak om den såkalte påkravsgarantien.

Westcon krever garantien på 150 millioner kroner utbetalt fra garantist Sparebanken Vest etter at Stig Remøy og Rimfrost har kansellert kontrakten med Westcon om ferdigstillelse av rederiets nye krilltråler.

Pålagt å legge frem korrespondanse

Saken har allerede vært gjennom to rettsrunder i forbindelse med krav om bevistilgang før selve tvistesaken.

Krilltråleren Westcon skulle ferdigstille ligger fremdeles i Tyrkia. Foto: Privat

Som ledd i forberedelsene har Westcon krevd å få utlevert all korrespondanse mellom Rimfrost og Sparebanken vedrørende påkravsgarantien, samt kopi av låneavtale for langtidsfinansieringen av nybygget til Stig Remøy og Rimfrost.

Dette har de fått medhold i både av tingretten og lagmannsretten.

Kystens Næringsliv har vært i kontakt med Westcon og Sparebanken Vest for å få kommentar til striden, men partene holder kortene tett til brystet.

– Du får dessverre det kjedelige svaret fra meg. Min klient ønsker ikke å kommentere en sak som skal opp for retten, sier advokat Christian Hausvik, som representerer Wescton.

– Sparebanken Vest vil ikke forhåndsprosedere saken i media, sier advokat Kyrre Eggen, som representerer banken.

Mener kravet er ubegrunnet

En påkravsgaranti er en garanti som skal være enklere å få innfridd en såkalt simpel kausjon eller selvskyldnerkausjon.

«Garantisten skal ikke kunne påberope seg noen innsigelser fra det underliggende kontraktsforholdet for å nekte å betale under garantien»: Dette er blant vilkårene i en slik garantiavtale.

Likevel vil ikke Sparebanken Vest betale ut de 150 millioner kronene.

Selv om banken og advokat Kyrre Eggen ikke ønsker å kommentere bakgrunnen for avgjørelsen, kommer deler av argumentasjonen frem i rettsavgjørelsen om bevistilgang.

– Sparebanken Vest har i hovedsaken for det første gjort gjeldende at grunnlaget for påkravet for Westcon er åpenbart ubegrunnet, og for den andre at forutsetningene for garantien har sviktet, slik at garantien på det grunnlaget er falt bort. (...) Sparebanken Vest har gjort gjeldende en ulovfestet misbruksregel, heter det i rettsavgjørelsen.

Stiller spørsmål ved kredittverdigheten

Westcon stiller spørsmål ved bankens motiv for å motsette seg utbetalingen. Gjennom sin advokat sår de i saken om bevistilgang tvil rundt Stig Remøys betalingsevne.

– Den reelle begrunnelse for hvorfor utbetalingen bestrides fremstår uklar, og denne side ønsker derfor å få avklart om den reelle begrunnelsen kan være at reder ikke oppfyller bankens vilkår for å avgi garantien.

Kystens Næringsliv har kontaktet Stig Remøy for å få kommentar til denne anklagen, men rederen skriver følgende i en sms:

- Takk for henvendelsen. Fordi dette er en pågående sak, ønsker vi ikke å uttale oss nå.

Det vanlige ved en påkravsgaranti er at banken betaler ut garantien, for så å kreve pengene tilbake fra den parten som er skyld i at ordinær kontraktsbetaling uteblir.

I dette tilfellet vil det være Westcon dersom verftet er å klandre for kanselleringen av byggekontrakten for krilltråleren, eller Stig Remøy og Rimfrost dersom det viser seg at rederiet ikke har rettslig grunn til å kansellere kontrakten.