– Havvindutbygging er noe våre medlemmer er bekymret for og snakker mye om. Derfor har vi også jobbet mye med høringsinnspillet, og vi kommer til å følge opp denne saken fremover, sier informasjonsleder Jan-Erik Indrestrand i Norges Fiskarlag til Kystens Næringsliv.

Selv om Fiskarlaget ser behovet for fornybar energi og ikke stiller seg kategorisk avvisende til havvind, er Indrestrand opptatt av at utbyggingen ikke skjer på en måte som skader havmiljøet og driver fiskerne vekk fra viktige felt.

Mange ganger større areal

Lav utnyttelsesgrad krever et større areal, påpeker organisasjonen i forbindelse med høringsinnspillene.

– Hvis både Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II, samt andre framtidige prosjekt, bygges ut med en så lav arealeffektivitet som høringsdokumentene i de to sakene legger opp til, så vil utbygging av 30 GW vindkraft i våre farvann kreve et mange ganger større areal enn det en hittil har formidlet og forventet, heter det fra Fiskarlaget.

Det er særlig formuleringen fra Ole- og energidepartementet om at de «legger til grunn at eventuelle økninger i den totale kapasitetsgrensen for SN II ikke vil påvirke maksimal tillatt kapasitet for det første prosjektet.», og at «Dette har blant annet sammenheng med at den dimensjonerende feilen i transmisjonsnettet kun muliggjør tilknytning av 1400 MW i et tilknytningspunkt, som allerede er noe lavere enn høyeste tillatte kapasitet for det første prosjektet» som får laget til å reagere.

Havvindfeltene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Foto: Regjeringen

I august stod Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran på talerstolen under Husøydagan og lovet å holde farvannet rent for fiskerne, og at de ikke skal bli taperne i kampen om sjøareal.

– Og det skal jeg sørge for, sa han.

Skaper ringvirkninger

For dårlig arealutnyttelse i havvindutbyggingen er noe Fiskarlaget mener kan skape ringvirkninger langt utover Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

– Om dette skulle skape presedens vil vi få store problemer med sameksistens også i eventuelt fremtidige utbygginger, sier Indrestrand.

Informasjonslederen mener at om fiskerne blir drevet bort, risikerer man at grønn energisatsing går på bekostning av bærekraftig ressursutnyttelse som bidrar til matproduksjon og stor verdiskaping.

– Akkurat dette er nok essensen i den bekymringen vi føler på, sier han.

Norges Fiskarlag skriver på egne hjemmesider at de har vansker med å akseptere at dagens kapasitet på land skal får konsekvenser for sameksistensen på havet.

Vil motivere bedre

– Vi påpeker at både Fiskarlaget og seriøse vindkraftselskap har bedt om at det heller bør stilles minstekrav til installert effekt, framfor å fastsette en øvre grense, i områdene som er åpnet for vindkraftutbygging.

Slik Fiskarlaget ser det, vil konsesjonshaverne og utbyggerne på den måten kunne motiveres til å utnytte de tildelte områdene på en langt bedre måte. Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord ble åpnet for utbygging i 2020. Første fase av Sørlige Nordsjø II skal utlyses innen utgangen av første kvartal 2023, og vil bli tildelt frem mot høsten 2023.