De norske forskerne har tatt i bruk såkalt DNA-strekkoding for å analysere fisk gjennom vannprøver. Det har gitt viktige verktøy når fremtidige havvindslokasjoner skal kartlegges og konsekvensvurderes. I første om gang er det snakk om Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II i Norge, der myndighetene ennå ikke har lagt føringer for miljøundersøkelser.

Sild og brisling

Det er særlig sild og brisling som foretrekker de menneskeskapte installasjonene. Under forsøket – som ble utført på én dag – var det færre av akkurat disse fiskeslagene 10 kilometer utenfor havvindparken enn innenfor.

Havvindinstallasjoner kan virke som kunstige rev, og tiltrekke seg fisk og annet dyreliv. Foto: Pixabay

– Makrellbestanden var like stor i områdene rundt havvindparken sammenliknet med det undersøkte området utenfor havvindparken. Men for sild og brisling var bestanden høyere i området der vindturbinene hadde blitt installert, uttaler seniorforsker Thomas Dahlgren i NORCE på forskningsinstituttets hjemmesider.

Ulike aktører sysler samtidig med mulige måter å drive passivt fiske i områder som ellers blir gjort utilgjengelig for aktivt, konvensjonelt fiskeri.

Slim og avføring

DNA-strekkoding er analyse av såkalt eDNA, som er arvestoff i spor av slim, melke, egg, rogn eller avføring i vannet. Prøvene ble tatt både på 10 og 50 meters dybde for å dekke ulike fiskeslag.

Brisling Foto: Erling Svensen / Havforskingsinstituttet

– Det er notorisk vanskelig å overvåke bestanden av slike fiskearter rundt havvindparker. Derfor er det også veldig sparsomt med data fra andre studier innen dette område, og derfor er dette interessante funn, sier Dahlgren.

Norce understreker at dette er innledende prøver, og at det er behov for mer forskning på feltet.

Mer forskning trengs

– Når man skal forske mer på dette, bør en ta prøver flere dager, på natten og på forskjellige årstider. Dette vil bety at resultatene vil få større statistisk sikkerhet. Samtidig er det fortsatt arter som ikke blir detektert ved hjelp av eDNA-analyse og derfor bør metoden videreutvikles.

Data fra andre undersøkelser viser at blant annet torsk, sel og niser tiltrekkes av havvindparker.

NORCE og Menon vil snart lansere en rapport på oppdrag av Vårgrønn om havvind og sameksistens med fiskelivet ved Sørlige Nordsjø II.