Frikjent fra rettskrav om å tilbakebetale over 20 millioner etter avsluttet kontrakt

Møre og Romsdal fylkeskommune mente de hadde betalt ut for mye i kompensasjon til Fjord1. Det er retten ikke enig i.

Administrerende direktør Dagfinn Neteland i Fjord1.
Administrerende direktør Dagfinn Neteland i Fjord1.Foto: Fjord1

Oslo tingrett har i en fersk kjennelse avvist kravet på 28,75 millioner kroner og pålagt Møre og Romsdal fylkeskommune å betale Fjord1 400.000 i sakskostnader.

Uenige om rabattkompensasjon

Uenigheten mellom fylkeskommunen og ferjeselskapet har pågått over flere år og knytter seg til såkalt rabattkompensasjon.

Dette er kompensasjon ferjeselskapet skulle få for ulike statlige beslutninger om endringer i rabattordninger for de reisende, altså forhold som påvirket inntektsmulighetene i kontrakten utover det som var fastsatt da denne ble inngått.

Rettsoppgjøret knytter seg til drift av to ferjekontrakter på Sunnmøre.

Tvisten handler om oppgjør etter to kontakter om drift av til sammen seks ferjestrekninger på Sunnmøre i perioden 2010 til 2020. Kontraktene ble i sin tid inngått med Statens vegvesen, men underveis i kontraktsperioden ble de overtatt av fylkeskommunen.

Inngikk forlik

Allerede fra starten av kontraktsperioden var det offentlige og Fjord1 uenige om hvordan kompensasjonen skulle beregnes. Derfor ble det i de første kontraktsårene betalt ut et akontobeløp i kompensasjon.

I 2017 ble imidlertid utbetalingene stoppet fordi det offentlige mente at man allerede hadde utbetalt mer enn Fjord1 hadde krav på for hele kontraktsperioden.

Avgjørelsen førte til et oppgjør partene imellom.

I desember 2021 tok staten ved samferdselsdepartementet, Møre og Romsdal fylkeskommune og Vestland fylkeskommune ut søksmål mot Fjord 1. Søksmålet gjaldt flere strekninger enn de to tidligere nevnte kontraktene.

Etter mekling året etter ble det inngått et utenomrettslig forlik der Fjord1 betalte tilbake 15 millioner kroner til Statens vegvesen, 28,4 millioner til Møre og Romsdal fylkeskommune og 1,6 millioner til Vestland fylkeskommune.

Strid om forliket

Møre og Romsdal fylkeskommune mente imidlertid at de to kontraktene om drift av seks ferjestrekninger på Sunnmøre ikke var omfattet av forliket. Derfor stevnet de på nytt Fjord1 for retten, men krav om ytterligere tilbakebetaling.

Fjord1 mente på sin side at kravet på 28,4 millioner kroner allerede var oppgjort som del av forliket.

Samtidig som retten mener Fjord1 har rett i sin tolkning av forliket, fremmes det kritikk mot de to partenes håndtering av saken.

– Sett i etterkant mener retten at begge parter kan bebreides for ikke å ha forsikret seg om at man hadde en felles forståelse av om postene som vår sak gjelder var en del av forliket eller ikke. Fylkeskommunen burde presisert at man kom til å sende et eget innbetalingskrav for disse postene så snart saken var løst. Ferjeselskapet burde presisert at man også anså disse postene oppgjort gjennom forliket, heter det i dommen.

Administrerende direktør Dagfinn Neteland i Fjord1 sier til Kystens Næringsliv at selskapet ikke ønsker å kommentere rettsavgjørelsen.

Jesper Wig er seksjonsleder drift i Fram, selskapet som organiserer kollektivtilbudet på veien av Møre og Romsdal fylkeskommune. Wig sier til Kystens Næringsliv at de nå vil kikke nærmere på vurderingene i dommen.

– Vi vil bruke litt tid på å lese dommen før vi bestemmer oss for hva vi skal gjøre.

(Copyright)
Publisert 30. August 2023, kl. 06.08Oppdatert 30. August 2023, kl. 06.20