Gruppesøksmål mot Sølvtrans om pensjonsmillioner: Avviser saken som ubegrunnet og foreldet

Tre fagforeninger mener rederiet har brutt loven slik at ansatte har gått glipp av millioner i pensjon.

Et av Sølvtrans' mange fartøy ved kai.
Et av Sølvtrans' mange fartøy ved kai.Illustrasjonsfoto: Sølvtrans

De tre forbundene Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Maskinistforbundet oppfordrer nå sine medlemmer med fartstid i Ålesund-rederiet å bli med på et gruppesøksmål mot Sølvtrans.

Ifølge de tre forbundene har rederiet unnlatt å inkludere faste lønnstillegg, slik medlemmer av Rederiforbundet gjør overfor sine ansatte. Sølvtrans er organisert i Kystrederiene.

Prosessfullmektig Imran Haider er advokat i LOs juridiske avdeling.Foto: LO

I stevningen til Møre og Romsdal tingrett skriver prosessfullmektig Imran Haider dette: «Det er klare holdepunkter for at Sølvtrans’ tilleggspensjonsordning ikke oppfyller kravene til OTP-loven». Haider er advokat i LOs juridiske avdeling.

Strid om millionbeløp

Det er årene mellom 2006 og 2020 det er strid om, og det er i så fall snakk om millionbeløp samlet gjennom disse årene og på tvers av fagforbundene.

Haider har ikke en samlet oversikt over hvilke krav det kan være snakk om, eller om hvor mange som så langt har meldt seg på søksmålet, sier han til Kystens næringsliv.

Sølvtrans har i dag 500 ansatte, og opererer med en flåte på 36 fartøy i fem land. Den interne fristen er 22. september.

– Førstkommende fredag. Så langt vet vi heller ikke om retten krever at folk møter opp hos tingretten eller om det blir elektronisk registering.

Den formelle fristen for registrering i tingretten er 10. oktober 2023.

– Hvis du for eksempel ser på medlemmene fra Offisersforbundet, så kan tilleggene utgjøre opp mot en tredel av lønnen. Det er altså mye som ikke er blitt betalt inn, gjennom mange år, fra 2006 til 2020, mener Haider.

På forespørsel henviser Sjømannsforbundets egen advokat Terje Hernes Pettersen til Haider, i likhet med forbundsleder Kurt Inge Angell i Sjømannsforbundet og administrerende direktør Hans Sande i Sjøoffiserforbundet.

Ikke grunnlag, mener advokat

Kystens Næringsliv har snakket med Sølvtrans' juridiske direktør Henrik Lovund. Han avviser varselet om et gruppesøksmål som både ubegrunnet og foreldet.

Han mener det ikke er grunnlag for noe betalingskrav «idet selskapets pensjonsordning tilfredsstiller OTP-lovens krav og er i tråd med de historiske tariffavtalene som sjømannsorganisasjonene har fremforhandlet».

– Ethvert betalingskrav vil også måtte avvises på grunnlag av at kravene er foreldet etter foreldelsesloven. Noe krav i medhold av foretakspensjonsloven kan vi heller ikke se at det er rettslig grunnlag for, siwe han.

Loven om obligatorisk tjenestepensjon ble innført 1. januar 2006, og skal sikre arbeidstakere et tillegg fra arbeidsgiver, i tillegg til pensjon fra Folketrygden.

Det var nettstedet Fri fagbevegelse som først skrev om denne saken.

Må melde seg av

– Det er første gang vi er borti et gruppesøksmål, det skjer ikke hver dag, sier Sjømannsforbundets advokat Terje Hernes Pettersen til Kystens næringsliv.

Søksmålet begrenser seg til medlemmer fra 55 år og oppover, og med fartstid mellom 2006 og 2020, forteller Haider.

– Hvis en dom går i deres favør, kan det utløse et nytt søksmål som omfatter flere av medlemmene?

– Ja, det kan det. Jeg kan for øvrig inngå forlik med de som melder seg på. Hvis noen mener at forliket er for dårlig, kan de trekke seg og gå til sak selv. Men da må de være meldt av før forliket inngås, forklarer Haider.

Også krav om pensjon fra fylte 67 til 77 er omfattet i søksmålet. Forbundene krever at det etterbetales for de det i følge OTP-loven omfatter.

Mener det var i tråd med OTP

– I dag har vi nye, innskuddsbaserte pensjonsordninger, og ingen uenighet om at det tilfredsstiller lovens krav, sier Sølvtrans-advokat Lovund.

Kravene i 2023 er «historiske forhold» på flere plan, mener han.

– Saken som nå går for tingretten er følgelig begrenset til historiske forhold i perioden 2006 til 2020, hvor Sølvtrans er av den oppfatning at pensjonsordningene var i tråd med OTP-lovens krav, og at et eventuelt krav uansett vil være foreldet.

Imran Haider sier til Kystens Næringsliv at han og motparten har «forskjellig forståelse av foreldelsesfrist» i denne saken.

– Det vi krever er at personer over 55 år, som skal gå av ved 60 år, skal ha riktig pensjon utbetalt. Det kravet er ikke foreldet etter vår mening. Men vi har flere grupper som er aktuelle for gruppesøksmålet. En som er 70 år i dag, og har mottatt for lite, kan risikere å bli omfattet av en foreldelsesfrist for perioden før 67 år.

– Kan en løpende utbetalingsordning foreldes?

– Det var en sak i Høyesterett nylig, der en person var blitt uteglemt fra en ordning. Der gjaldt treårsregelen. Det vi krever er riktig pensjon, og da er det andre særregler som gjelder, blant annet kan størrelsen på utbetalingen inkludere tilleggene som er holdt utenfor. Her har vi en annen forståelse av foreldelsesfristreglene enn Sølvtrans.

Dom fra 2021

Det er ikke den første saken rettet mot Sølvtrans og med pensjonsutbetalinger som tema. En dom i Arbeidsretten fra 2021 ga old, og ifølge Lovund rederiet fullstendig medhold, i at de ikke hadde brutt tarifforpliktelser, hverken for ansatte i aldersgruppen 66 til 67 år, eller at ulike tillegg i lokal avtale skulle omfattes i pensjonsgrunnlaget.

Også denne saken ble representert ved LOs advokat Haider. Den gang tok ikke retten stilling til om rederiet hadde overtrådt lov om obligatorisk tjenestepensjon og foretakspensjonsloven.

Det er blant annet dette påståtte lov- og avtalebruddet de tre forbundene nå vil prøve i rettsvesenet.

– Den gangen gikk vi til sak på at arbeidsgiver hadde forpliktet seg i forhold til tariffavtalen. Det fikk vi ikke medhold i. Arbeidsretten tok ikke stilling til pensjonslovgivingen eller andre grunnlag enn tariffavtaler.

– Det kan ikke Arbeidsretten ta stilling til?

– Nettopp. Da må det løses privatrettslig, i andre rettsinstanser.

Ikke ubetydelige summer

Haider mener at selv om saken kan synes oversiktlig, er det gjerne ikke slik i jussen.

– Det er kompliserende elementer, også fra tidligere avgjørelser i domstolene, og opp mot ulike avtaler og forpliktelser.

For den enkelte arbeidstaker kan ulike tillegg utgjøre mellom 200.000 og 300.000 kroner årlig, og vil utgjøre en ikke ubetydelig forskjell i pensjonsutbetalinger.

Fri fagbevegelse har trukket frem en tidligere matros i Sølvtrans, som i løpet av en tiårsperiode skal ha fått utbetalt rundt 65.000 kroner for lite.

– Etter mine beregninger skulle jeg ha hatt rundt 100.000, så det er en betydelig differanse. Det er snakk om flere hundre sjøfolk som kan ha opplevd det samme helt siden 2006, uttaler Asgeir Olsen Fosnavåg til nettstedet.
(Copyright)
Publisert 21. September 2023, kl. 05.26Oppdatert 21. September 2023, kl. 06.03