Sjømannsforbundene vurderer anke etter tapet i retten

Sjøfolkene gikk på tap i rettsrunde mot Sølvtrans. Det betyr også en rekyl på nesten en million fra motpartens saksomkostninger.

Prosessfullmektig Imran Haider er advokat i LOs juridiske avdeling.
Prosessfullmektig Imran Haider er advokat i LOs juridiske avdeling.Foto: LO

– Vi er i vurderingsfasen, sier prosessfullmektig Imran Haider på spørsmålet om dommen skal ankes.

Haider er advokat i LOs juridiske avdeling, og har representert Norsk sjømannsforbund og Norsk sjøoffisersforbund i et gruppesøksmål mot havbruksrederiet Sølvtrans.

Sølvtrans har til sammen 740 ansatte, inkludert administrasjon og fordelt over 45 fartøy som opererer både langs kysten i Norge og ved lokaliteter i utlandet.

Sakens omfang og kompleksitet har satt retten på prøve. I domspapirene heter det at «dommen er ikke avsagt innen lovens frist. Grunnen er sakens kompleksitet og stor arbeidsbelastning med flere mellomliggende saker som måtte prioriteres». Domsavsigelsen kom tre måneder etter at saken var berammet.

Foreldet krav

«Ubegrunnet og foreldet», mente rederiet om søksmålet sjømannsorganisasjonene tok ut på vegne av egne sjøfolk.

Søksmålet omfattet opprinnelig medlemmer fra Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Maskinistforbundet, men ble senere åpnet for å gjelde alle med interesse i saken.

Striden stod om håndtering av pensjonsforpliktelser og innbetalinger etter 2006.

Et av Sølvtrans' nyere fartøy, "Ronja Aurora". Dette ble levert i 2023.Foto: Aas Mek. Verksted (illustrasjonsfoto)

I sum risikerte Sølvtrans-rederiet krav på flere millioner kroner.

Rederiet mente selv at deres egen pensjonsordning har oppfylt minstekravene i OTP-loven, Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Denne ble innført i 2006.

Dette er saken:
Nå har tingretten i Møre og Romsdal gitt rederiet fullt medhold – som i praksis betyr frifinnelse og saksomkostningene dekket for Sølvtrans. De må den tapende part betale.
Dommen var enstemmig.

Kystens Næringsliv er kjent med at dommen er til gjennomlesning ved de ulike forbundene som i september i fjor saksøkte rederiet, og at flere punkter er aktuelle for å vurderes opp mot en eventuell anke.

Vi har vært i kontakt med Sølvtrans, men har så langt ikke fått kommentar derfra.

Misforhold

Et av punktene i en eventuell anke vil utvilsomt være det forbundene mener et misforhold mellom lovverket, som sier at faste tillegg skal være med i beregningsgrunnlaget for pensjon, og dommen som ifølge dem legger for liten vekt på foretakspensjonslovens regulering.

Tingrettens vurdering legger altså langt på vei opp til at det er arbeidsgiver som bestemmer hvilke tillegg som går inn i pensjonsgrunnlaget.

Dette sier dommen: «Videre legger retten vekt på at det vil bero på en tolkning av loven hvilke tillegg som kan tas med. Dette tilsier at det i stor grad vil være opp til arbeidsgiver å definere hva som skal være en del av pensjonsgrunnlaget».

– Vi har innvendinger, bekrefter Haider på spørsmål fra Kystens næringsliv.

Et annet punkt i søksmålet er unntaket Rederiforbundet i sin tid fikk fra Finansdepartementet for arbeidstakere mellom 67 og 77 år.

Forbundene mente at Sølvtrans' ordning ikke var lik Rederiforbundets, og derfor ikke omfattet av unntaket. De mente også at to av tilleggene, «Sølvtranstillegget» og «Aktivitetstillegget» skulle tas med i pensjonsgrunnlaget.

Oppfylte minstekrav

Det var imidlertid retten uenig i, og mente at «pensjonsordningen Sølvtrans hadde i perioden fra 2006 til 2020 med utbetaling fra fylte 60 til 67 år oppfylte OTP-lovens minstekrav. Det er derfor ikke grunnlag for saksøkernes krav om pensjonsordning fra 67 til 77 år».

Siden den enstemmige dommen gir full frifinnelse på alle punkter, må den tapende part betale 974.129 kroner i saksomkostninger. Det omfatter også Sølvtrans' advokatutgifter i saken.

Kravet derfra var opprinnelig på hele 1,5 millioner kroner, fordelt over 390 timers arbeid.

Både saksøker og retten mente imidlertid at det gikk ut over det som regnes som nødvendige kostnader i en slik sak.

(Copyright)

Du vil vel ikke gå glipp av noe?

Kystens Næringsliv har nyhetsbrev. Redaksjonssjef Arvid Steen oppdaterer deg ukentlig på det viktigste som skjer i maritim industri og leverandørnæring.
Meld deg på nyhetsbrevet
Publisert 26. April 2024, kl. 03.01Oppdatert 26. April 2024, kl. 08.42