Statnett har offentliggjort sin Systemutviklingsplan for 2023, som peker på viktigheten av å styrke og tilpasse strømnettet for å imøtekomme økt etterspørsel og omfattende ombygging av energisystemet.

Store summer

Planen inkluderer betydelige investeringer på 100–150 milliarder kroner de kommende ti årene for å muliggjøre en dobling av kraftforbruket innen 2050, samtidig som målet om nullutslipp oppnås. Investeringene de siste 10 år har vært i størrelsesorden 70 millioner kroner, heter det i en melding fra statsaktøren.

Hilde Tonne er konsernsjef i Statnett. Foto: Eivind Senneseth/Bergen næringsråd

Statnett planlegger for høy forbruksvekst, «fordi det er enklere å skalere planene ned enn opp».

– Hovedårsaken til økningen er at vi skal bygge mer nett raskere og vi øker våre investeringer i digitalisering og innovasjon for å håndtere det nye energisystemet, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett.

Planen skal også ta hensyn til utfordringene knyttet til økende kostnader og behovet for helhetlig planlegging i energisektoren, inkludert havvindutvikling. Temarapporten «Utvikling av nett til havs» vil bli publisert i løpet av november for å gi ytterligere innsikt i dette feltet som omfatter 15 gigawatt kapasitet.

Ny teknologi

Det er derfor startet planlegging av nettløsninger for det utlyste feltet Utsira Nord og området Sørvest F som skal lyses ut i 2025.

– Vi er også opptatt av å utnytte det eksisterende kraftnettet best mulig, og satser betydelige midler på innovasjon og ny teknologi, forklarer Tonne.

Industri og forbrukere generelt må i større grad tilpasse seg tilgjengelig produksjon og nettkapasitet. Fleksibilitet blir enda mer sentralt – og tilknytning på vilkår blir en forutsetning for å sikre balansering av kraftsystemet. Mer væravhengig kraftproduksjon gjør at markedet vil gi større og hyppigere prisvariasjon. Dette vil øke lønnsomheten ved å tilby fleksibilitet i kraft- og balansemarkedene.

– Hvor stor industriveksten blir og hvor raskt elektrifiseringen går fremover avhenger av tilgang på kraft og tilgang på nett, sier Tonne.