Grønne næringer offshore omsetter for nesten 50 milliarder

I 2030 har Menon Economics kartlagt at aktørene i sum venter en omsetning på nærmere 250 milliarder kroner og en sysselsetting på omkring 30 000.

Offshorenæringens vekst i grønn omsetning drives av aktivitet i havvindmarkedet.
Offshorenæringens vekst i grønn omsetning drives av aktivitet i havvindmarkedet.Foto: Privat

Menon Economics har på vegne av Offshore Norge sett på Norge og norske aktørers aktivitet og ambisjonsnivå innen havvind, hydrogen og Co₂-fangst og -lagring (CCS).

Undersøkelsen er basert på spørreundersøkelser, intervjuer og tredjepartskilder.

Omsetningen knyttet til havvind, hydrogen og CCS var på 46 milliarder kroner i fjor. Dette tilsvarer nærmere 60 prosent av omsetningen i akvakulturnæringen samme år.

Sysselsettingen i de samme næringene var på 5.600 personer.

Offshorenæringens vekst i grønn omsetning har frem til nå, i hovedsak vært drevet av aktivitet i havvindmarkedet, og 90 prosent av inntektene i 2021 kom fra eksport og salg fra norske selskaper i utlandet.

– Rapporten viser at offshorenæringene allerede satser. Vi er i gang med energiomstillingen og ambisjonsnivå er der det må være om vi skal nå klimamålene. Men veksten i omsetningen er først og fremst drevet av eksport og salg i utlandet. Nå starter den viktige jobben å bygge et hjemmemarked for blant annet havvind og Co₂-fangst og -lagring, sier Hildegunn T. Blindheim, administrerende direktør i Offshore Norge, i en pressemelding.

Investeringer

Offshorenæringen skal foreta store investeringer knyttet til havvind, CCS og hydrogen i Norge.

Aktørene har ambisiøse investeringsplaner, og frem mot 2030 venter aktørene i sum å investere for 125 milliarder kroner i Norge.

– Denne rapporten bekrefter at våre medlemmer allerede er med på energiomstillingen og at offshoreindustrien har kompetansen som trengs. Det som vil være avgjørende for om vi greier å gripe mulighetene Norge har innen hydrogen, havvind og CCS er at vi får på plass konsesjonsprosesser, tilgang på areal, rammevilkår og at ambisjonen i klimaomstillingen opprettholdes, sier Blindheim.

Flere aktører har også betydelige ambisjoner om økte utenlandsinvesteringer. Dette gjelder særlig eiere og utviklere knyttet til havvindnæringen, fremgår det av meldingen.

Eksempelvis har Equinor en ambisjon om å realisere 12–16 GW fornybar kapasitet frem mot 2030, hvor to tredjedeler ventes å komme innen havvind.

Til sammenligning har regjeringen lagt opp til å tildele arealer som kan understøtte 3 GW på norsk sokkel frem mot 2030. Dette inkluderer ikke Trollvind-prosjektet utenfor Bergen.

– De ambisiøse investeringsplanene stemmer godt overens med myndighetenes målsetninger, sier Blindheim.

Erfaring og kompetanse

Et viktig funn i både denne analysen og i tidligere analyser er at verdien av teknologi- og kompetanseoverføring fra olje- og gassnæringen til de tre næringene er betydelig.

Flertallet av aktørene opplever at erfaring fra olje- og gassnæringen vil være viktig for å vokse i alle de tre næringene. I særlig grad gjelder dette havvindnæringen og CCS-markedet.

– Dette hadde ikke vært mulig uten erfaringen og musklene til petroleumsnæringen, og tusenvis av dyktige medarbeidere som bygger på over 50 års erfaring med arbeid på sokkelen. Næringen har opparbeidet seg en ettertraktet kompetanse som vil gi norske aktører et fortrinn i konkurranse med internasjonale aktører, men det er svært viktig at vi holder tempo oppe i de nye grønne næringene, sier Blindheim.

30 000 sysselsatte

Frem mot 2030 ventes det betydelig vekst i både omsetning og sysselsetting i de nye grønne næringene. I 2030 har Menon Economics kartlagt at aktørene i sum venter en omsetning på nærmere 250 milliarder kroner og en sysselsetting på rundt 30 000.

Samtidig er vi i en periode som er preget av krigen i Ukraina, det er energikrise, og det er tiltagende regionalisering og proteksjonisme.

Usikkerheten knyttet til hvor stor satsingene blir og hvor raskt de kommer på plass, vil avhenge av geopolitiske forhold og om myndighetene greier å overholde tidsfrister og sikrer areal og rammebetingelser, heter det av rapporten.

– Vi ser ingen trend til at våre medlemmer velger vekk fornybarprosjekter som følge av ressursmangel, tvert imot er det ingen selskaper som oppgir at de har valgt bort fornybarprosjekter grunnet ressursmangel eller konkurranse fra tradisjonell offshorevirksomhet.

Samtidig er tilgang til relevant kompetanse, særlig fagarbeidere og ingeniører er avgjørende om ambisjonsnivået skal realiseres, ifølge Blindheim, og det blir derfor viktig å satse på realfagskompetanse på skolene.

– På universitetsnivå må studieretningene til offshorenæringene styrkes, vi vil trenge mange ingeniører, geologer og fagarbeidere i tiårene fremover, sier Blindheim.

(Copyright)
Publisert 3. April 2023, kl. 06.41Oppdatert 3. April 2023, kl. 06.41