Stortingsflertallet, Ap, Sp, SV, KrF og MDG, la fredag morgen frem de punktene der de har blitt enige hva gjelder havvindutbyggingen på Sørlige Nordsjø II, skriver Europower.

Dette er hovedpunktene:

Makspris: Dette er den høyeste prisen som interessentene kan tilby i den kommende auksjonen om Sørlige Nordsjø II. Olje- og energidepartementet (OED) foreslo 66 øre/kWh opprinnelig. For kort tid siden opplyste energiminister Terje Aasland at utrederne Vista Analyse hadde anbefalt å øke dette taket til 90 øre/kWh. Flertallspartiene har her snudd helt, og fjerner hele taket. Nå skal prisen settes gjennom auksjonen.

Kontraktsperiode: OED foreslo 15 års avtaletid. Det betyr også at statsstøtten uansett skal opphøre da. Produsentene selv har kritisert dette. Blant annet Statkraft viste nylig til at selskapet vant en havvindkontrakt i Irland, er kontraktstiden var 20 år.

Maksimalt støttebeløp: OED foreslo 15 milliarder kroner. Grovt regnet er det ventet at Sørlige Nordsjø II vil levere cirka 7 TWh per år. Over 15 år betyr det et støttebeløp på drøyt 14 øre/kWh. Flertallet har nå landet på et maksimalt støttebeløp på 23 milliarder kroner i løpet av kontraktsperioden. Det tilsvarer 22 øre/kWh. Europower får bekreftet at støttebeløpet ikke skal passere 23 milliarder kroner, selv om taket nås tidlig i støtteperioden.


Hva støtten skal beregnes ut fra: OED foreslo å bruke månedspris spot som grunnlag. Hvis månedsprisen blir lavere enn kontraktsnivået, får utbygger dekket mellomlegget. Blir prisen høyere, får staten penger igjen. Produsentene mener dette blir feil, ettersom vindkraft får lavere oppnådd pris enn spot. Europowers tidligere analyser har vist at vindkraft på land har fått cirka 10 prosent dårligere betalt enn spotprisen. Derfor har det vært et alternativ å bruke timeprisen ved faktisk produksjon som utgangspunkt. Flertallet har nå valgt en løsning med månedspris, men vektet ut fra vindproduksjonen gjennom måneden. Det vil bety at timer med høy strømproduksjon fra vind, teller mer enn timer der turbinene står stille.

Prisjustering fra i år

Stortingsflertallet prisjusterer også prosjektet med virkning fra første kvartal i år, og ikke først fra neste år, slik OED foreslo. Poenget er at utbyggerne da vil få kompensert for årets prisvekst, noe som gjør det lettere å få økonomi i prosjektet.

Det skal for øvrig gjennomføres en helhetlig naturkartlegging. Ifølge Dagens Næringsliv var dette et krav fra Miljøpartiet De Grønne (MDG). Det blir også følgeforskning av prosjektet.

MDG har også fått gjennomslag for å kartlegge de havvindområdene NVE har foreslått, før områdene eventuelt utlyses for konkurranse.

– Mye bedre

Fornybar Norge var raskt ute med å kommentere avtalen.

– Opplegget er blitt mye bedre, og mer i tråd med rammebetingelsene lignende havvindprosjekter i andre land har, kommenterer leder Åslaug Haga.

Hun ville gjerne hatt alle partiene med på forliket, for å redusere usikkerhet rundt prosjektene.

– Partiene på Stortinget bør etter denne runden sette seg ned og blir enige om et opplegg som aktørene kan legge til grunn at vil stå seg over tid, kommenterer hun i en pressemelding.

fsadfsad

Audun Maråk, administrerende direktør i havfiskeflåtens organisasjon Fiskebåt, sier til Fiskeribladet at de tar til orientering at det er flertall i Stortinget for utbyggingen. Maråk påpeker at Fiskebåt har hatt høringsprosess på prosjektet, og legger til grunn at utbyggingen skjer uten at fiskerier blir skadelidende.

– Det er tatt hensyn til våre synspunkter knyttet til areal. Areal ble flyttet slik at man unngår viktige gyte- og oppvekstfelt for tobis. Fiskebåt registrerer også at det er flertall til tross for mange advarsler knyttet til kostnadsrekken og manglende lønnsomhet i disse prosjektene, sier Maråk