Foreslår 46 nye havvind-områder

Her kan det bygges havvind med minst mulig konflikter, ifølge rapport bestilt av flere selskaper som vil bygge ut havvind på norsk sokkel. Se alle de 46 områdene.

Ny analyse peker på mulige nye områder for havvind. Feltene «utpeker seg ved at det er få åpenbare konflikter og (...) at de er teknisk egnet for havvind», skriver Multiconsult.
Ny analyse peker på mulige nye områder for havvind. Feltene «utpeker seg ved at det er få åpenbare konflikter og (...) at de er teknisk egnet for havvind», skriver Multiconsult.Foto: Kartverket, Geovekst, kommuner og OSM Geodata AS

Om kort tid leverer Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) sitt forslag til hvilke havområder som skal åpnes for havvind på norsk sokkel.

Nå kommer en rekke havvind-aktører NVE i forkjøpet og leverer sin egen utredning av havområder der det bør bygges ut havvind.

Interesseorganisasjonen Norwegian Offshore Wind har i samarbeid med havvind-utviklerne Source Galileio, Equinor, Deep Wind Offshore og Hafslund hyret Multiconsult for å identifisere egnede areal langs norskekysten.

I analysen identifiseres i alt 46 felt som egner seg for havvind-utbygging. Til sammen peker Multiconsult på havareal som kan bygges ut med en installert effekt på inntil 338 GW.

Dette er over 11 ganger mer enn regjeringens egen havvind-ambisjon som er tildeling av totalt 30 GW havvind i 2040.

Felles for alle havvind-feltene er at en havvind-utbygging her vil ha et så lavt konfliktnivå at utbyggingen kan være spiselig både for natur, fiskeri og andre interesser.

Havområder med høyt havvind-potensial, men større konflikter, er luket ut.

– Er det mulig å finne så store havarealer som dere presenterer her, som er spiselige for absolutt alle parter?

– Ja, denne gjennomgangen viser at det er mulig. Havvind er ikke konfliktfritt, men disse 338 gigawattene ligger i områder som alle har et lavt konfliktnivå. Det er egentlig ikke overraskende, Norge har store havareal, sier Arne Vatnøy, kommunikasjonssjef i interesseforeningen Norwegian Offshore Wind, og legger til:

– Vi må ha med oss befolkningen i havvindutbyggingen.

Flest områder for flytende vindkraft

De 46 feltene er delt inn i bunnfast og flytende havvind. Brorparten, 28 av feltene, egner seg for flytende havvind, mens resten (18 felt) har grunnere havdyp og egner seg for bunnfast havvind.

Blant de 46 feltene er arealene til flere kjente elektifiseringsprosjekter, som Equinors Trollvind-prosjekt utenfor Bergen og det nye Melkøya-prosjektet, der Odfjell OceanWind og Source Galileo vil etablere en flytende havvindpark på 1 GW.

Samtidig pekes det ut flere egnede felt i de samme områdene.

Vil gi NVE mer kunnskap

– Hvorfor kommer dere med denne rapporten så kort tid før NVE kommer med sitt forslag til nye havvindområder?

– Fordi vi ønsker å ha best mulig tilgjengelig innsikt og for bransjen skal ha et datagrunnlag for diskusjonen videre. NVE har også sagt at de ser positivt på at bransjen selv tar denne typen initiativer, sier Vatnøy.

Ifølge Vatnøy inkluderer denne Utviklerne selv har bidratt aktivt inn til Multiconsult for å gi dem relevante data og se på hva de selv tenker er mulig, ifølge Vatnøy.

Nord-Norge

Bransjeforeningen vil ikke peke på spesifikke felt de mener myndighetene bør prioritere å åpne. Samtidig legger ikke Vatnøy skjul på at de ønsker at nordlige områder får sin del av den norske havvind-satsingen.

– Potensialet i Nord-Norge er stort, vi bør ta hele landet i bruk. Vi opplever at det ikke er like stor kunnskap over alt om hvilke muligheter havvind gir, og vi tror prosjekter i nord vil få en effektiv mobilisering av leverandørindustrien i regionen, sier Vatnøy.

Telemark og Agder

Fem havvindfelt utenfor Kristiansand, Grimstad, Lyngør/Risør, Kragerø og Stavern/Larvik. Feltene ligger fra 10 til 60 kilometer fra land.

Særlig området sør for Larvik nær Grenland (F1) er «et svært aktuelt tilkoblingspunkt for havvind», ifølge analysen. Her kan det være plass til inntil 635 MW over et totalareal på 91 kvadratkilometer rundt ti kilometer fra land, ifølge analysen.

F1 utenfor Stavern ligger i samme område som selskapet til Lars Helge Helvig, Norsk Havvind, foreslo å bygge ut i september i fjor.

Utfordringer for feltene: Skipstrafikk, naturvern og forsvarsaktivitet.

Skipstrafikken inn og ut av Oslofjorden er en utfordring, spesielt inn mot Larvik og Porsgrunn i nord og fra Nordsjøen mot Kattegat i sør. Områdene ligger også nære Ytre Oslofjord SVO og Skagerrak SVO. SVO betyr «særlig verdifulle og sårbare områder». Område F1 overlapper med et skyte-/øvingsfelt for sjørforsvaret og F5 ligger nære maritim infrastruktur og fiskeri.

Rogaland/Stavanger

Tre svært godt egnede felt ligger i Nordsjøen utenfor Rogaland og Stavanger, ifølge analysen. Samlet potensial er 8-12 GW.

F6 ligger 45 kilometer utenfor Sandnes og Stavanger. Feltene F7 og F8 ligger henholdsvis 50 og 35 kilometer fra land rett sør og vest for Utsira Nord, som nå er lyst ut for utbygging, og kan kobles til Statnetts tilknytningspunkter i både Stavanger og Haugalandet.

Spesielt F6 er stort og har et potensial på inntil 7800 MW fordelt på 1117 kvadratkilometer, ifølge analysen.

Utfordringer i området er skipstrafikk og olje- og gassvirksomhet.

Hordaland/Bergen

Seks godt egnede områder ligger utenfor Bergen og Øygarden med en samlet installert kapasitet på 5,8-8 GW. Et av områdene er Equinors planlagte havvindpark Trollvind på 1000 MW (F14) som både skal bidra til å elektrifisere Troll-feltet og sende kraft inn til Bergens-regionen.

Her har man funnet plass til enda to havvindparker i samme område som Trollvind (F12 og F13) bare 5-15 kilometer fra land. I tillegg er tre felt plassert etter hverandre utenfor Øygarden med 10 til 35 kilometers avstand.

Utfordringer i områdene er marinvern (F9), olje- og gass-aktivitet og skipstrafikk.

Stad/Sogn og Fjordane

Fem felt er plassert utenfor Stad på grensen mellom Nordsjøen og Norskehavet med en samlet kapasitet på mellom 56-78 GW. Feltene ligger fra 65 til 175 kilometer fra land.

Utfordringer: Feltene 15-17 har en del skipstrafikk og ligger i tillegg nær olje- og gassaktivitet. F18 og F19 har ingen kjente utfordringer, ifølge Multiconsult.

Nordmøre og Trøndelag

Et område delt i fire felt ligger utenfor Nordmøre og Sør-Trøndelag med et samlet potensiale for installert effekt på 27 til 38 GW.

Utfordringer: For tre av feltene er olje- og gassvirksomhet en spesiell utfordring( F20, F22 og F23). Felt 21 er nærhet til et område som har vært vurdert i forbindelse med marin verneplan, i tillegg er det i nærheten av Froan med Sularevet SVO.

Det er også noe skipstrafikk inn mot Kristiansund.

Helgeland/Nordland

To felt i Norskehavet utenfor Vega og Træna på Helgeland egner seg svært godt til flytende havvind, ifølge analysen. Feltene har et samlet potensial for installert effekt på 13-18 GW. Det største feltet, F25 utenfor Træna, har en utstrekning på 1613 kvadratkilometer.

Rana pekes på som et naturlig tilkoblingspunkt.

Utfordringer: Feltene utmerker seg med ingen kjente utfordringer, områdene er plassert i tilstrekkelig avstand fra fuglefjellet på Lovund, ifølge analysen. Det er dog et stykke inn til nærmeste tilkoblingspunkt, spesielt for F25. Lang avstand fra land og til tilknytningspunkt gir generelt høyere utbyggingskostnader.

Hammerfest/Finnmark

Tre felt nord for Finnmark egner seg svært godt til flytende havvind-utbygging og har et samlet potensial for installert effekt på 42-59 GW.

Det er i dette området Odfjell OceanWind og Source Galileo har lansert planer å elektrifisere Melkøya med en flytende havvindpark (1 GW) etter modell av Equinors Trollvind-prosjekt utenfor Bergen.

Alle feltene har dog lang avstand til nærmeste tilknytningspunkt i nettet.

F26 og F27 ligger utenfor Sørøya og Kvaløya, mens Magerøya ligger nærmest F28. De tre feltene ligger henholdsvis 85, 90 og 110 kilometer fra kysten.

Utfordringer: For F26 kan skipstrafikk inn mot Hammerfest være en utfordring, i tillegg til olje- og gassvirksomhet. F27 har ingen kjente utfordringer, mens F28 ligger lengst unna nett med 160 kilometer til et mulig tilkoblingspunkt.

Bunnfast havvind

Det aller meste av havvinden som er bygget ut i Europa er bunnfast havvind, og denne typen havvindparker krever generelt havdyp som er grunnere enn 60 meters dyp.

Analysen peker ut 18 slike områder. De fleste områdene ligger i Sør-Norge, i samme område som allerede er åpnet for havvind.

Sørlige Nordsjø

Totalt 13 felt utmerker seg ifølge analysen som svært godt egnet for utbygging av bunnfast havvind på Sørlige Nordsjø. Feltene har et samlet potensial for installert effekt på 79 - 110 GW.

Alle disse områdene ligger nord og sør for Sørlige Nordsjø II, som nylig ble lyst ut for konkurranse av OED (første fase).

De 13 feltene ligger fra 105 til 265 kilometer fra land. Det største feltet, B9, har en utstrekning på hele 4830 kvadratkilometer og har potensial for en installert effekt på mellom 24-34 GW.

Utfordringer: Området i sør grenser til et gytefelt for tobis (SVO), i vest er det gytefelt for makrell (SVO). Nærhet til fiskerivirksomhet i områdene B3 og B4 kan være en utfordring, ifølge Multiconsult. I B7 er det noe marin infrastruktur, mens Sjøforsvaret har skyte-/øvingsfelt i B2.

Bergen/Vestland

Utenfor Vestland, rett vest for Bergen, ligger to områder som egner seg meget godt, ifølge analysen. Potensialet for installert effekt er på 4-6 GWh.

Størrelsen på de to feltene er henholdsvis 470 (B15) og 415 (B14) kvadratkilometer, og feltene ligger henholdsvis 125 til 145 kilometer fra land.

Naturlig tilkoblingspunkt er Øygarden, inntil 145 kilometer unna.

Utfordringer: Olje- og gassaktivitet og fiskeriaktivitet. I deler av området er det for dypt for bunnfast havvind. Dessuten ligger Vikingbanken SVO rett øst For B15, og et gyte- og leveområde for tobis, samt beiteområde for hval som lever av tobis.

Sogn og Fjordane

Tre felt utenfor Nordfjord egner seg godt til utbygging av bunnfast havvind med en installert effekt på totalt 1-2 GW. Disse ligger innenfor de store områdene som egner seg for flytende vindkraft (F15-F19).

Ålfotenområdet er naturlig tilkoblingspunkt.

Utfordringer: Alle tre felt er nære naturvernområder, som Ytre Sula SVO. B18 ligger bare 5 kilometer utenfor Bremanger. I sør er det enkelte dype områder, og det er også noe fiskeriaktivitet i alle områdene.

Verkøy for havvind-utviklere

Multiconsults analyse er gjennomført med et omfattende analyseverktøy, ifølge Vatnøy.

Havvind-utvikler Source Galileo Odfjell har allerede brukt verktøyet for å vurdere det er mulig å gjennomføre elektrifisering av Melkøy. Tanken er at havvind-utviklere skal bruke verktøyet for å planlegge sine prosjekter.

– Dette er et initiativ som kommer fra bransjen selv, og det et verktøy som utviklerne selv kan bruke, sier Vatnøy.

(Copyright)
Publisert 19. April 2023, kl. 07.02Oppdatert 21. April 2023, kl. 11.42