Mineraler som nikkel, mangan, kobolt, kobber og sjeldne jordartselementer er nøkkel-ingredienser i overgangen fra fossil til fornybar energi.

Rapporten «Fremtiden er sirkulær – sirkulær økonomi og kritiske mineraler ved den grønne omstillingen» er utarbeidet av forskningsinstitutter Sintef for WWF Verdens naturfond.

Ifølge rapporten kan behovet for mineralene kuttes opptil 58 prosent ved utvikling av ny teknologi, blant annet ved å gjøre økonomien mer sirkulær.

– Gruvedrift på havbunnen vil da ikke bare være unødvendig, men også uforsvarlig og ikke minst uøkonomisk, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

. WWF Verdens naturvernfond gruvedrift mineralutvinning Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond. Foto: WWF

Funnene viser også at utvinning av mineraler fra havbunnen vil ta for lang tid å realiseres til å kunne være en bidragsyter inn mot det grønne skiftet.

– Gruveindustrien og dens investorer prøver å plante en fortelling om at vi er avhengige av mineralene i dyphavet for å lykkes med det grønne skiftet og for å bekjempe klimakrisen, men det avkrefter denne rapporten, sier Andur.

Sintef-rapport:
  • Rapporten «The Future is Circular – Circular Economy and Critical Minerals for the Green Transition» utarbeidet av Sintef for Verdens naturfond.
  • I rapporten er søkelyset på mineraletterspørselen i et energisystem hvor nullutslipp er målet.
  • Avhandlingen er basert på den teknologiske avkarboniseringsbanen til Net Zero innen 2050-scenarioet, som er utviklet av Det internasjonale energibyrået.
  • Sintef har trukket frem syv kritiske mineraler for den grønne omstillingen: litium, kobolt, nikkel, mangan, sjeldne jordartsmetaller, platina og kobber.
  • Disse er blant de mest diskuterte i studier om mineralflaskehalser for nye energiteknologier, og etterspørselen ventes at mangedobles.
Kilde: Sintef

For sent for grønne skiftet

I oktober la Olje- og energidepartementet frem konsekvensutredningen for gruvedrift på havbunnen, som tar sikte på å åpne for gruvedrift på havbunnen i havområder tilsvarende rundt 85 prosent av Norges landareal – stikk i strid med hav- og miljøfaglige anbefalinger.

Både FNs miljøprogram, Verdens økonomiske forum og Havpanelet har ifølge WWF advart om altfor lite kunnskap om hva konsekvensene av gruvedrift på havbunnen vil bli.

– Det er snakk om å starte opp industri på flere tusen meters dyp til tross for at vi vet utrolig lite om naturen der. Det er direkte uforsvarlig og kan gi uante konsekvenser for både dyreliv og sårbare økosystemer, samt fiskeri og andre næringer. Den risikoen kan vi ikke ta, sier Andaur.

Rapporten viser at mineraler fra havbunnen uansett vil komme for sent til å bidra til det grønne skiftet, som trenger mineraler for å kunne skalere opp fornybare løsninger innen 2040.

I dag er det ingen land som utvinner havbunnsmineraler, og den nødvendige teknologien er ennå i startgropen.

Ifølge OEDs konsekvensutredning kan gruvedrift på havbunnen tidligst iverksettes i 2035.

Teknologi kan minske behovet

Ny teknologi, for eksempel innen batterier, vil kunne redusere mineralbehovet med 30 prosent.

I tillegg kan sirkulærøkonomiske tiltak redusere etterspørselen etter de aktuelle mineralene med ytterligere 18 prosent, for eksempel gjennom tiltak som forlenger levetiden til ulike fornybarinstallasjoner.

Om WWF Verdens naturfond
  • WWF er en av verdens største miljøorganisasjoner.
  • Organisasjonen jobber for å stanse dagens naturødeleggelser og skape en fremtid der mennesker lever i harmoni med naturen.
  • WWF har eksperter som jobber i mer enn hundre land for å beskytte naturen og ressursene som vi alle er så glad i og avhengig av: Skoger, ferskvann, hav, mat og dyr. De jobber for å bremse klimaendringene og for å stanse tapet av arter.
Kilde: WWF

Frem til 2050 kan rundt 10 prosent av det totale behovet etter mineraler dekkes gjennom resirkulering. Dette tallet vil naturlig bli større etter hvert som lagrene av kritiske mineraler vokser, og i 2050 kan trolig all ny mineraletterspørsel dekkes gjennom en sirkulær økonomi, ifølge rapporten.

– Gruveindustrien og dens investorer prøver å plante en fortelling om at vi er avhengige av mineralene i dyphavet for å lykkes med det grønne skiftet og for å bekjempe klimakrisen, men det avkrefter denne rapporten.

– Det bør få statsminister Støre og resten av regjeringen til å trekke i bremsen, sier Andaur.

Opprop for å vente

– WWF krever at Norge ikke åpner for gruvedrift på havbunnen før det er bevist at slike inngrep kan skje uten tap av dyreliv, leveområder og opprettholdelse av naturens egne livsviktige funksjoner. Stadig flere nasjoner, finansinstitusjoner og forskere stiller seg bak et midlertidig forbud, sier Andaur.

Selv mineralavhengige selskaper som BMW Group, Samsung SDI, Philips og Google har vært tydelige på at de ikke vil bruke eller finansiere mineraler fra dyphavet.

EUs investeringsbank har også ekskludert gruvedrift på havbunnen fra sine investeringer.

– Norge og norske bedrifter må vise vei og være ledende på grønn omstilling innen naturens tålegrenser. Vi vinner ikke klimakampen med å forverre naturkrisen, og vi kan ikke risikere å ødelegge sårbar og viktig natur i et kappløp til dyphavet uten å ane hva konsekvensene blir – særlig når vi nå ser at mineralene ikke er nødvendige til det grønne skiftet, sier Andaur.