Staten klinker til med 20 nye områder for havvind

Har varslet utlysing av lisens for fem områder i 2025, nå er en «bruttoliste» på 20 områder klar fra NVE sin side. Totalt dekker de 54.000 kvadratmeter.

NVEs anbefaling for mulige havvindområder er klar.
NVEs anbefaling for mulige havvindområder er klar.Foto: Ketil Svendsen

Statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) uttalte for en måned siden til Kystens Næringsliv at man i løpet av april ville legge frem en NVE-anbefalt bruttoliste på nye havvindområder. 20 stod på listen da olje- og energidepartementet tirsdag ettermiddag inviterte til pressekonferanse.

På agendaen stod nye områder for såkalt fornybar energiproduksjon til havs, i praksis havvind. I 2025 har regjeringen varslet at det skal lyses ut fem nye lisenser, med størrelse nok til å møte regjeringens ambisjoner om 30 GW utbygd kapasitet innen 2040.

En bruttoliste med flere områder enn nødvendig var bebudet ut fra tanken om at man da kunne skalere vekk de mest konfliktfylte i forhold til fiskeri og andre havinteresser.

Her er områdene

Listen omfatter områder langs hele norskekysten:

Kartet viser foreslåtte havvindområder.Foto: NVE

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i NVE understreker at selv om det er gjort et grundig arbeid, er ingen av områdene gryteklare for utbygging. Alle må utredes nærmere.

– Vi har identifisert områder med gode vindressurser der interessekonfliktene er minst. ikevel kan det være avklaringer som må gjøres. Områdene som er lagt frem inneholder mulighet for mye mer enn statens målsetning om 30 GW, men dette kan sees på som en første liste. Vi ser likevel på listen som områder samfunnet bør jobbe videre med, sier Lund.

Han la til at arbeidsgruppen ikke har sett på økonomi og realisme i utbyggingsområdene.

– Flere av områdene vil det være behov for betydelig investeringer i nettet for å få strømmen til land, og i nettet på land, sier Lund.

Har jobbet grundig

NVE har samarbeidet med Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet, Kystverket, Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Forsvarsbygg under utviklingen av områdelisten.

Flere andre parter, som Havforskingsinstituttet og industriaktører, har også fått kommet med innspill.

Prosjektleder Anette Ødegård i NVE sier at videre utredning vil føre til at områder skilles ut, selv om det er gjort en foreløpig sortering.

– Vi har jobbet med ulike kartlag der hver av partene har lagt inn en rangering av sine interesser ut fra ulike verdier. Dermed har vi kommet frem til områder med mindre interessekonflikter. Områdene er likevel ikke uten interessekonflikter, sier Ødegård.

Finnes aktivitet i områdene

Områdene som er pekt ut inneholder både petroleumsaktivitet, arealer der det er fiskeri og areal der det er behov for skipskorridorer.

– Vi har sett på hvilke områder som er teknisk egnet. Områdene i sørvest er egent for bunnfast, mens det ellers dreier seg om flytende havvind. Områder med dybde på over 1.000 meter er ekskludert som uegnet, sier Ødegård.

Et forslag til program for strategisk konsekvensutredning av nye områder til fornybar energiproduksjon til havs skal nå ut på høring. Den strategiske konsekvensutredningen skal kunne gi bedre faktagrunnlag, slik at områder kan skyves ut og man sitter igjen med de beste.

Det vil deretter bli lagt frem konkrete forslag for nye felt, som regjeringen tar stilling til.

En del av planen som nå er lagt frem, er en utvidelse av Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Ødegård sier at det kan være mulig for disse å nå utlysingsrunden i 2025.

Privat rapport vekket reaksjoner

Listen med anbefalinger fra NVE er langt mer moderat enn det som kom frem i en fersk rapport fra Multiconsult, utviklet på oppdrag fra interesseorganisasjonen Norwegian Offshore Wind og utbyggerne Source Galileio, Equinor, Deep Wind Offshore og Hafslund.

Her ble 46 felt identifisert som egnet for havvindutbygging. Disse skulle, ifølge rapporten, peke seg «ved at det er få åpenbare konflikter og (...) at de er teknisk egnet for havvind».

Mens regjeringen har en ambisjon om en installert effekt på 30 GW innen 2040, representerer de 46 feltene mulighet for mellom 241 og 338 GW.

Det enorme omfanget vekket sterke reaksjoner i fiskerorganisasjonene. Fiskarlag-leder Kåre Heggebø krevde blant annet at rapporten måtte trekkes tilbake.

To utlysninger gjennomført

I slutten av mars presentere statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) utlysningen for de to første havvindområdene på norsk sokkel.

Første fase av Sørlige Nordsjø II tildeles én aktør gjennom en prekvalifiseringsrunde, etterfulgt av en auksjon og tildeling innen utgangen av 2023.

Olje- og energiminister Terje Aasland og statsminister Jonas Gahr Støre på pressekonferanse om utlysing av havvindområder i slutten av mars.Foto: Bjørg Davidsen

Lisens på Utsira Nord skal tildeles tre aktører gjennom en konkurranse basert på kvalitative kriterier, også her med tildeling innen utgangen av 2023. På Utsira Nord får imidlertid bare to aktører statsstøtte i første runde.

Den tredje aktøren vil få muligheten til å beholde prosjektområdet «for en periode». Målet er at kostnader skal kunne kuttes, samtidig som utbyggeren kan søke midler fra øvrig hjelpemiddelapparat og delta i fremtidige konkurranser om statsstøtte for havvind.
(Copyright)
Publisert 25. April 2023, kl. 13.40Oppdatert 25. April 2023, kl. 14.52