Retten utsetter behandling av konkursanken i Dof – Brønmo varsler allerede høyesterettsanke om saken stoppes

Hordaland tingrett vil først se om aksjonær og tidligere styremedlem Bjarne Brønmo har ankerett.

«Skandi Mongstad» er ett av skipene i Dof-flåten.
«Skandi Mongstad» er ett av skipene i Dof-flåten.Foto: Harald Pettersen
Som Kystens Næringsliv tidligere har omtalt, har Brønmo anket konkursen i Dof asa inn for tingretten. Dette fordi han mener det ikke er foretatt en reell solvensvurderinger av selskapet, samtidig som Dof asa etter hans syn er levedyktig og kunne fortsatt driften uten konkurs.

Har satt ny frist

Bostyrer Egil Horstad hadde fått frist til 22. mars med å sende innspill til konkursanken.

Advokat Egil Horstad.Foto: Paul S. Amundsen

Horstad har hele veien vært tydelig på at Dof asa slik han ser det ikke var i stand til å betjene lån og ivareta forpliktelsene sine.

Han mener fortsatt drift uten avtalen som nå er inngått med kreditorer om nytt selskap ville ført til konkurser også i datterselskapene.

– Når det gjelder konkursanken, fikk vi før helgen brev fra tingretten om at de vil foreta en totrinnsbehandling der de først behandler spørsmålet om Bjarne Brønmo har ankerett. Dette er i tråd med våre anbefalinger, sier Horstad.

Tingretten har satt frist til 19. april for uttalelser i forhold til ankeretten.

– Vil anke til høyesterett

Bjarte Brønmo sier til Kystens Næringsliv at tingretten uansett ikke vil være siste stopp for konkursanken. Skulle den bli avvist av Hordaland tingrett, er han klar på at avgjørelsen vil bli anket videre til Høyesterett.

– Dette er en såpass prinsipielt viktig sak at jeg er overbevist om at Høyesterett vil åpne for behandling, sier Brønmo.

Slik han ser det, var hastebehandlingen av rekonstruksjonsloven under koronaepidemien myntet på mindre virksomheter som havnet i en tidsavgrenset vanskelig situasjon. At slike selskaper gikk rett til konkursbehandlingen, om rekonstruksjonen ikke gikk gjennom, ser han på som akseptabelt i en del tilfeller.

– Her dreier det seg om et stort selskap som ikke har fått reell solvensvurdering. Loven var ikke myntet på slike tilfeller, mener Brønmo.

To begrunnelser

I forkant av konkursen i Dof asa var Bjarte Brønmo anfører blant de mange småaksjonærene som først avviste en redningsplan der aksjonærene ville få fire prosent av «nye» Dof.

Rekonstruksjonsplanen hvor aksjonærene ville fått en prosent, ble også avvist.

Brønmo har mottatt meldingen om at Hordaland tingrett vil ha avklart ankeretten hans før de tar stilling til selve konkursanken.

– Konkursanken er hovedsakelig begrunnet ut fra to forhold. Det første er at jeg i tillegg til å være aksjonær, også er kreditor med penger til gode i selskapet. Det andre er at jeg ønsker å redegjøre for hva som har foregått i kulissene i selskapet, sier Brønmo.

23 milliarder i gjeld

I kjennelsen fra tingretten i forbindelse med konkursen pekte retten på at Dof-konsernet har en gjeld på 23 milliarder kroner.

Morselskapet skylder 950 millioner kroner av dette, pluss at det har garantert for rundt ti milliarder kroner av gjelden i konsernet.

Det er også to milliarder kroner i ubetalte renter, som har påløpt etter Dofs avtale om betalingspause for en betydelig del av gjelden.

«Hverken selskapet eller konsernet er per dag i stand til å betjene den samlede gjelden, en situasjon som har vedvart over lengre tid», skrev retten.

Har avsagt prinsipiell kjennelse

Etter konkursloven § 72 andre ledd første punktum er utgangspunktet at «kjennelse om konkursåpning kan ankes av enhver som avgjørelsen rammer.»

En kjennelse i Høyesterett fra 2019 slår fast at kreditorer utvilsomt har en ankerett over konkursåpningskjennelser. Bestemmelsen påpeker også at ankerett kan utøves av «enhver», men at uttrykket «rammer» setter begrensninger.

Brønmos reelle status som kreditor, samt øvrige begrensninger, er blant forholdene som Hordaland tingrett nå skal behandle.

(Copyright)
Publisert 3. April 2023, kl. 10.32Oppdatert 3. April 2023, kl. 10.32